Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat és Adatkezelési tájékoztató
a www.younerife.eu weboldal adatkezelésére vonatkozóan

A jelen Adatvédelmi, Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a YOUnerife.eu (a továbbiakban: a Társaság) mint adatkezelő adatvédelemmel, adatkezeléssel és adatbiztonsággal kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazza az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet, vagy GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénnyel (Info.tv.), valamint az egyéb vonatkozó jogszabályokkal összhangban.
Jelen dokumentum adatkezelési tájékoztatásunk (továbbiakban: Tájékoztató) a https://www.younerife.eu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) megvalósított személyes adatok kezeléséről, az egyes adatkezelési célokra tekintettel, az adatok gyűjtésével egyidőben, annak érdekében, hogy a GDPR 13. cikkében előírt tájékoztatási kötelezettségünknek eleget tegyünk.

1. Fogalmak
– „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
– „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
– „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
– „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
– „a felhasználó hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
– „elektronikus reklámüzenet (eDM, hírlevél)”: kizárólag hirdetést, üzletszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó elektronikus üzenet, melyet egyszerre több érintett számára, az általuk megadott email címre küld az adatkezelő.
– „ügyfél”: az adatkezelő termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az adatkezelővel utazási, szolgáltatási vagy egyéb szerződést kötők vagy jogviszonyt létesítők.
– „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

2. Alapelveink
Az adatkezelés során alábbi alapelveket követjük:
I. Jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság
A Társaság a személyes adatok kezelését jogszerű, tisztességes és az Érintett számára átlátható módon végzi. A Társaság az Érintettek számára átláthatóvá teszi, hogy a rájuk vonatkozó személyes adatokat hogyan gyűjti, használja fel, azokba hogyan tekintenek bele, vagy milyen egyéb módon kezelik, valamint, hogy a személyes adatokat milyen mértékben kezelik vagy fogják kezelni. Az átláthatóság elvének megfelelően a Társaság gondoskodik arról, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás az Érintettek számára könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint arról, hogy az világosan és egyszerű nyelvezettel kerüljön megfogalmazásra.

II. Az adatkezelés célhoz kötöttsége
A Társaság a személyes adatok gyűjtését csak egyértelműen és közérthetően meghatározott, jogszerű célból végzi, és ezen célról az Érintetteket minden esetben tájékoztatja. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, a tudományos és történelmi kutatás céljából, illetve a statisztikai célból történő adatkezelés.

III. Az Érintett hozzájárulása
A Társaság a személyes adatok kezelését csak az Érintett önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulásával végzi.

IV. Pontosság
A Társaság a személyes adatok kezelését pontosan és úgy végzi, hogy az szükség esetén naprakész legyen. A Társaság minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek.

V. Adattakarékosság
A Társaság ügyel arra, hogy az adatkezelés a célja szempontjából megfelelő és releváns legyen, és csupán a szükségesre korlátozódjon.

VI. Integritás és bizalmas jelleg
A Társaság a személyes adatok kezelését olyan módon végzi, hogy megfelelő technikai és/vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, értve ez alatt az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.
A Társaság a személyes adatokhoz történő hozzáférést csak és kizárólag olyan személy részére teszi lehetővé, amely maga is biztosítja a személyes adatok védelmét, és biztosítja, hogy a személyes adatokat kizárólag abból a célból használja és tárolja, amely a Társasággal kötött szerződésében foglalt feladatköre teljesítéséhez szükséges.

VII. Korlátozott tárolhatóság
A Társaság a személyes adatok tárolását olyan formában végzi, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

VIII. Elszámolhatóság
A Társaság felelős azért, hogy az adatkezelés alapelvei által támasztott követelményeknek megfeleljen, és a Társaságnak ezen megfelelést tudnia kell igazolni is.

3. A YOUnerife, mint adatkezelő adatai:
Tulajdonos: Balint Fulep (autonomo)
adószám: Y2852123E
székhely: Calle Manuel Ravelo, 2, ap. 11, 38683 Santiago del Teide, Santa Cruz de Tenerife, España
weboldal: www.younerife.eu
Email cím: hello@younerife.eu
Adatvédelmi tisztviselő: nincs kötelezettség a kinevezésére (a GDPR 37. cikke alapján)

Tárhely szolgáltatónk:
OlcsoWeboldal.net
Flat 1 Kitsbridge House, Brookhill Rd. Copthorn, UK RH10 3PS
https://www.olcsoweboldal.net/
info@olcsoweboldal.net

Hírlevél szolgáltatónk:
The Rocket Science Group LLC (Mailchimp)
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308
https://mailchimp.com
https://mailchimp.com/legal/privacy

Fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozó:
Revolut LTD
7 WESTFERRY CIRCUS, THE COLUMBUS BUILDING, FLOOR 4, London
CaixaBank, SA
calle Pintor Sorolla, 2-4 46002 Valencia, Espana

Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozó:
Rita Rolo, Asevimar Asesoria Fiscal – Contable
C. José Rodríguez Ramírez, 38438 Icod de los Vinos, Santa Cruz de Tenerife

A YOUnerife által kezelt adatok:
– Honlap látogatása során
Kezelt adatok: IP cím a látogatás időpontja a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa
Időtartam: 1 hónap
– Regisztráció vásárlás során
Kezelt adatok: Keresztnév, Vezetéknév, Cégnév, Telefonszám, Város, Irányítószám Utca, házszám, adószám, Felhasználónév, Email cím
Időtartam: a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig
– Repülőjegy, kompjegy vásárlás során
Kezelt adatok: Keresztnév, Vezetéknév, Cégnév, Útlevélszám, Személyi igazolvány szám, Jogosítvány szám, Telefonszám, Város, Irányítószám Utca, házszám, adószám, Email cím
Időtartam: a szolgáltatás igénybevételéig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig
– Autóbérlés során
Kezelt adatok: Keresztnév, Vezetéknév, Cégnév, Útlevélszám, Személyi igazolvány szám, Jogosítvány szám, Telefonszám, Város, Irányítószám Utca, házszám, adószám, Email cím
Időtartam: a szolgáltatás igénybevételéig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig
– Hírlevél szolgáltatás
Kezelt adatok: vezetéknév, keresztnév, email cím
Időtartam: leiratkozásig
– Ügyintézés, panasz észrevételre, panaszra válaszadás
Kezelt adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, levelezési cím, korábbi üzenetek
Időszak: leiratkozásig
– A Szerződésből eredő jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme.
Kezelt adatok: Az Érintett elérhetőségi adatai, az Érintett azonosítása céljából felvett személyes adatok, például vezeték-és keresztnév, lakcím, telefonszám, valamint a szerződésben megadott egyéb személyes adatok.
Időszak: Törlési kötelezettség beállta, Szerződés megszűnése. A Szerződés megszűnését követően Adatkezelő az adatokat jogos érdek jogalapon az elévülés szabályai szerint megőrzi.
– Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
Kezelt adatok: Különösen: név, cím, (egyéni vállalkozó esetén : adószám, adózási státusz)
Időszak: Számviteli törvények előírásai szerinti kötelező adattárolási idő leteltéig

Mikor kérünk személyes adatokat a látogatóinktól?
– szolgáltatás vásárlásakor és/vagy foglaláskor
– hírlevélre feliratkozáskor
– nyereményjátékban részvételkor.

A vásárlásban és/vagy foglalásban résztvevő felhasználó tekintettel a számviteli megőrzési kötelezettségre, korlátozottan jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni. A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai (ügyfélszolgálat, pénzügy) kezelhetik.

Az adatok tárolása az adatkezelőnél elsősorban elektronikusan úton, illetve papír alapon történik. Az elektronikus és papír alapú adatok tárolásának helye a cég mindenkori telephelye illetve a könyveléséhez szükséges iratok  (számlák, hivatalos iratok, stb.) átmeneti tárolási helye az adatkezelővel szerződéses viszonyban álló könyvelőiroda székhelye, telephelye.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel a hello@younerife.eu e-mail címen illetve postacímünkön (Calle Manuel Ravelo 2, ap 11 – 38683 Santiago del Teide, Santa Cruz de Tenerife, España) kérhet további tájékoztatást, válaszunkat 30 napon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

4. Cookie szabályzat
– Társaságunk a weboldalához kapcsolódóan cookie-kat alkalmaz. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja.
– A cookie-k alkalmazási lehetőségeik szerint a weboldal működését biztosító, statisztikai, a YOUnerife vagy harmadik személyek hirdetéseihez kapcsolódó, közösségi funkciókat lehetővé tevő, illetve a YOUnerife termékfejlesztéséhez kapcsolódó célúak lehetnek.
– Az érintettnek joga van tiltani a cookie-kat, akár egyesével, akár típus szerint.
a) A cookie-k elfogadása vagy elutasítása az adott weboldal megnyitásakor a láblécben megjelenő “Privacy & Cooke” menüben lehetséges. A hozzájárulás finomhangolása jelenleg két szinten lehetséges:
i. „Accept” (elfogadom) gomb: minden kért hozzájárulást megad a felhasználó.
ii. “Cooke Settings” (Cooke beállítások) gomb, majd minden változtatás nélkül „Save & Accept” (Mentés és kilépés): minden kért hozzájárulást megad a felhasználó.
iii. „Non-Necessary” (Nem szükségszerű) váltógomb elhúzásával (“Diasbled” (Tiltva)) és a „Save & Accept” (Mentés és kilépés): minden nem kötelezően szükséges hozzájáruláson felülit elutasít.
b) Ezen túl menően a felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett, munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődik.
c) A felhasználó végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig, illetve a cookie lejártáig.
d) A felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett, az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasítható a cookie-k használata. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy az érintett nem fogja tudni kihasználni az adott Szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség.
– A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Microsoft Internet Explorer

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Opera

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Safari

https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

– Amennyiben az érintett kifejezetten hozzájárul és engedélyezi, alkalmazásra kerülnek olyan cookie-k, amelyek az érintettet vagy végfelhasználói készülékét beazonosítható módon jelölik meg, és ekkor az érintett felhasználói magatartása, az általa szolgáltatott információk, preferenciái, érdeklődése alapján személyre szabott tartalmak és hirdetések, ajánlatok jelennek meg az érintett által felkeresett weboldalakon. Amennyiben a felhasználó ezen cookie-kat tiltani kívánja, úgy akár a végfelhasználói készüléken, akár a weboldalak láblécéből elérhető, fentebb részletezett menüben megteheti ezt.
– A harmadik féltől származó cookie-k (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

5. További tudnivalók a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésről
A személyes adatait Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre egy vásárlás és/vagy foglalás és/vagy a Társaságunkkal való kapcsolattartása során melyek helyessége és pontossága az Ön felelőssége. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adatok akadálya lehetnek a szolgáltatásaink igénybevételének.
Abban az esetben ha Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. Amennyiben ehhez Önnek nincs felhatalmazása, haladéktalanul értesítsen bennünket, hogy a jogtalanul felhasznált személyes adatokat azonnal törölhessük.
Amennyiben Ön úgy érzi, hogy valaki az Ön hozzájárulása nélkül kezelte és felhasználta az Ön személyes adatait, kérheti azok törlését.
Az adatkezeléshez adott hozzájárulását Ön bármikor ingyenesen visszavonhatja az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, hírlevelek esetén a hírlevélről való leiratkozással.
A hozzájárulás visszavonását 30 napon belül vállaljuk. Felhívjuk a figyelmét, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Tájékoztatjuk, hogy vásárláskor és/vagy foglaláskor és/vagy nyereményjátékban részvételkor, tekintettel a számviteli megőrzési kötelezettségünkre, korlátozottan jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni. A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai (ügyfélszolgálat, pénzügy) kezelhetik.
Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatóink bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

6. Tudnivalók a hírlevél célú adatkezelésről
Amennyiben Ön a hírlevél feliratkozás felületén vagy a egyéb felületünkön (pl. Facebook csoport belépés) tárolt személyes adatainak és email címének megadásával vagy módosításával (tehát a hozzájárulási szándékának egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy a személyes adatait (keresztnév, vezetéknév és e-mail cím) hírlevél formájában marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait hírlevél küldés céljából kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).
Ön a hozzájárulását hírlevél tekintetében ingyenesen és bármikor visszavonhatja leiratkozás formájában, melyet bármely hírlevelünk alján lévő “Leiratkozás” gombra kattintva vagy a hello@younerife.eu e-mail címre küldött üzenetben kérvényezhet. Előbbi esetben a hírlevélről történő leiratkozás azonnal megtörténik, utóbbi esetben és az adatok hírlevél küldő rendszerünkből való végleges törlését 30 napon belül lesz esedékes (ezen esetben nem zárható ki, hogy egy, esetleg két további levelet kap a leiratkozását jelző email üzenet elküldését követően)

7. További adatkezelési kérdések
Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbítjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Policía Local, Guardian Civil, autoriadad fiscal, cabildo) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.
Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.
Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.
Titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.
A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

8. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?
Ön az adatkezelésről
tájékoztatást kérhet,
kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (Magyarországon: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html, Spanyolországban: Juzgado de Paz Guía de Isora, EDIFICIO ISORA I, Av. Isora, 35, LOCAL 27, 38680 Guía de Isora, Santa Cruz de Tenerife).

9. Tevékenységünkre irányadó jogszabály
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico

10. Adatkezelési tájékoztató módosítása
Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele: https://younerife.eu/adatkezelesi-tajekoztato/

2021. december 05.
Balint Fulep
YOUnerife