YOUnerife 3. születésnapi nyereményjáték játékszabálya

 

1. A nyereményjáték szervezője

 

A „YOUnerife második születésnapi nyereményjáték” játék (továbbiakban: Játék) szervezője a YOUnerife – Tenerife magyarul (székhelye: 38683 Santiago del Teide, Santa Cruz de Tenerife, Spanyolország, képviseli: Fülep Bálint tulajdonos; a továbbiakban: Szervező/YOUnerife).

 

2. A nyeremény átadója

A nyeremények átadásának lebonyolítását a nyertesek részére a Szervező vállalja.

 

3. A Játékban résztvevő személye

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött nem cselekvőképtelen természetes személy, aki Magyarországon vagy az Európai Unió területén (kivéve a Kanári-szigetek, Spanyolország) tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik valamint a Facebook oldalon valódi névvel szerepel (a továbbiakban: Játékos) és megfelel a jelen Hivatalos Játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) foglalt feltételeknek. A Játékban a Szervező dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

 

A Játékos a játékra történő jelentkezéssel, azaz a Tenerife titkai Facebook csoportba történő belépéssel, elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

4. A Játék menete

A Játék során a YOUnerife – Tenerife magyarul oldal adminisztrátora 2022.10.17. napon különböző időkben összesen 4 db kérdést helyez el a Tenerife titkai csoportba, melyre a válaszadói között a kérdésnél ismertetett nyereményeket sorsol ki.

A nyereményt az a játékos nyerheti, aki a játék napján, 2022. október 17-én 23:59 (CET-1)-ig választ adott a feltett kérdésre.

A nyeremények sorsolása a meghirdetett időpontban zajlik. A játékos a kommentben adott válaszával hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározottak szerint nyertesként őt sorsolják ki, a nevét a Szervező a hivatalos Facebook és weboldalán, csoportjában és hírlevelében a nyilvánossághoz közvetítse. A személyes adatokat a nyeremény átadása után töröljük.

 

5. Facebook játék

Szervező a YOUnerife – Tenerife magyarul, Tenerife titkai Facebook csoportjában 2021. október 17. napján játékot indít.

Alkalmanként egy kérdést tesz fel, amelynek megválaszolói között nyereményt sorsol ki.

A nyertestől kérjük, hogy a sorsolástól számított 5 (öt) munkanapon belül elektronikus úton, Facebook privát üzenetben vagy emailben (hello@younerife.eu) keresse meg a Szervezőt. Szervező nem sorsol pótnyertest. Amennyiben a nyertes a megadott határidőn belül nem jelentkezik, úgy nyereménye nem lesz ismételten kisorsolva.

 

6. A nyeremény és a nyeremény átadása

A nyertes(ek) nyereménye a következő:

  • egy darab “FŐNYEREMÉNY” kupon: egyhetes, hat éjszakára vonatkozó szállás biztosítása a YOUnerife által üzemeltetett Estrella apartmanban, a szabad elérhetőség függvényében, maximum 2 fő résztvevőig. Foglalási időszak: 2022.12.01-ig. Felhasználható: 2023.12.31-ig.
  •   egy darab “DELFIN ÉS BÁLNALES” kupon: maximum 4 fő részére, általunk foglalt szállás mellé. Foglalási időszak: 2022.12.31-ig. Felhasználható: 2023.12.31-ig.
  • egy darab “TENGERALATTJÁRÓ” kupon:
    maximum 2 fő részére, általunk foglalt szállás mellé. Foglalási időszak: 2022.12.31-ig. Felhasználható: 2023.12.31-ig.
  • egy darab “KIRÁNDULÁS” kupon: a www.younerife.eu/privatkirandulas oldalról szabadon választott egész napos privát kirándulásra szóló kupon, maximum 3 fő részére, általunk foglalt szállás mellé. Foglalási időszak: 2022.12.31-ig. Felhasználható: 2023.12.31-ig.

Az apartman nyeremény (“FŐNYEREMÉNY”) nem tartalmazza az apartman végtakarításának díját, mely egyszeri 45€. Ezen főnyeremény nyertesei kötelezik magukat arra, hogy a nyaralásukkal kapcsolatos kiegészítő szolgálatásokat: repülőjegy vásárlást és autóbérlést Szervező által végzik el. Amennyiben ezen kötelességüket a Nyertesek megszegik, úgy kötelesek éjszakánként 85€ díjat fizetni Szervező részére. Az apartmanokat csak a szabad helyek függvényében foglalhatják el a nyerteseik. Nem fogadunk el foglalást a kiemelt időszakokra (karácsony és szilveszter, karnevál főhét, húsvét, ősziszünet megelőző és folyó hetei). Egyik nyeremény sem tartalmazza a felhasználás helyére (Tenerifén az apartman valamint a programok címeire/helyszíneire) történő eljutás költségét, azt minden esetben a nyertes saját maga állja. A “FŐNYEREMÉNY” 2 főre szól. Amennyiben további (max 2) résztvevő szeretne a szálláson megszállni, éjszakánként 20€/fő díj kerül felszámolásra.

Miután a nyerteseket a 4. pontban leírt módon kihirdeti a Facebookon a Szervező a nyereményeket (kuponok), a nyertes email címére elektronikus úton küldi meg.

 

7. A Szervező jogai

Amennyiben a Játék során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Szervező nem felel a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy gondatlansággal okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Szervező a fentiek alapján kizár minden kártalanítási vagy kártérítési igényért való felelősséget.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal szemben, aki visszaél más Játékos adataival, különösen személyes adataival.

Amennyiben a Játék során bármely résztvevővel kapcsolatban csalás alapos gyanúja vagy ténye merül fel, illetve a Játékos által beküldött válasz nyelvtanilag nem értelmezhető, illetve jogsértő vagy trágár kifejezéseket tartalmaz, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból, és minden hozzá kötődő regisztrációt töröljön. A résztvevők elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a Játékban való részvétel lehetőségét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

 

8. Adatkezelés

Adatkezelő: A Játék során gyűjtött személyes adatok adatkezelője a Szervező.

Az adatkezelés célja:

Szervező mint adatkezelő a Játékos által a Játékban történő részvételkor, valamint a nyertes Játékosok által az eredményhirdetést követő egyeztetés során megadott személyes adatokat

a Játék eredményes lebonyolítása,

a Játékos azonosítása,

a nyertes Játékosokkal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, illetve ehhez kapcsolódóan a nyeremények átadásának lehetővé tétele és lebonyolítása céljából kezeli.

A kezelt adatok köre:

Szervező és a Felajánló a fenti célok eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezelik a Játékos alábbi személyes adatait:

a Játékban történő részvételhez a Játékos nevét

Facebook játék esetében a Játékos Facebook azonosítóját (nevét)

a nyertes Játékos esetében a kapcsolatfelvételkor megadott adatokat: Email cím, telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Játékos által a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint adott hozzájárulás:

A Játékos a részvétellel elismeri, hogy az adatszolgáltatása megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és konkrét elhatározásán alapul, amellyel kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy Szervező a 8. pont szerinti személyes adatait a fenti célok érdekében kezelje.

A megfelelő tájékoztatást jelen Játékszabályzat, különösen annak jelen 8. pontja szolgálja. A Játékra tekintettel végzett adatkezelésre vonatkozó bármely egyéb információért a Játékos a Szervezőhöz fordulhat a hello@younerife.eu e-mail címen.

Szervező kifejezetten felhívja a Játékos figyelmét, hogy a jelen pont szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ezzel azonban tudomásul veszi, hogy a kapcsolattartás ellehetetlenülése következtében a Játékban a továbbiakban nem vesz részt, és amennyiben nyertesként kiválasztásra került, a hozzájárulása visszavonásától kezdődően a Szervezőnek (Felajánlónak) nem áll módjában a nyereményt részére átadni.

Az adatkezelés módja és elvei:

Szervező kijelenti, hogy a Játékos személyes adatainak kezelése a fenti célok eléréséhez szükséges és arra alkalmas. Szervező a Játékos személyes adatait csak a fenti célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli a Rendelet 5. cikkében foglalt elveknek megfelelően. Szervező tiszteletben tartja a Játékosok személyiségi jogait, különös tekintettel a személyes adatok védelméhez fűződő jogra.

Szervező csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Játékos bocsát Szervező rendelkezésére, és amelyek kezeléséhez a hozzájárulását megadta. A Játékos a személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy adatai a Szervező adatbázisába a Játék eredményes lebonyolításához szükséges ideig, a Szervező adatkezelési szabályzataival összhangban bekerüljenek.

A Játékos jogai:

a. A Játékos jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon a Szervező által kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.

b. A Játékos kérheti, hogy a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Játékos kérheti személyes adatainak kiegészítését.

c. A Játékos kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges

a Szervező jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez;

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;

közérdekből végzett feladat ellátásához;

a népegészségügyet érintő közérdekből;

közérdekű archiválás céljából vagy tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból.

A Szervező a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése a Szervezőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

d. A Játékos a hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a Szervező a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.

e. A Játékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező korlátozza az adatkezelést, ha

a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;

az adatkezelés jogellenes, de a Játékos ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;

a Szervezőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Játékos igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

a Játékos tiltakozik adatainak közérdekből vagy a Szervező, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

A korlátozás ideje alatt a Szervező a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatja.

f. A Játékos továbbá jogosult arra, hogy a Szervező rendelkezésére bocsátott adatot a Szervezőtől tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen adatokat másik adatkezelő részére továbbítsa, ha az adatkezelés a hozzájárulásán vagy szerződés teljesítésén alapszik, és automatizált módon történik.

A Játékos jogainak gyakorlása esetén a Szervező megvizsgálja a Játékos kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól, valamint a jogorvoslat lehetőségeiről a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost.

A jogérvényesítés lehetőségei:

A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, így az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonását a hello@younerife.eu e-mail címen jelentheti be/kérheti.

Jogainak megsértése esetén a Játékos a Szervező székhelye szerint illetékes törvényszékhez (jelenleg a Juzgado de Paz Guía de Isora), vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

A Játékosok a bíróságok illetékességéről a következő honlapon tájékozódhatnak:

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

A Játékos továbbá panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a lenti elérhetőségek valamelyikén, és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A hivatal elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c.

Tel.: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://naih.hu/

 

9. Egyéb rendelkezések:

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra jelentkező Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A játék-kiírás nem minősül a Polgári Törvénykönyv Hatodik könyve XV. Fejezete szerinti versenyeztetési eljárásban történő ajánlati felhívásnak, így a YOUnerife—t (és annak tulajdonosát) sem ajánlati kötöttség, sem szerződéskötési, sem a játék nyertesei közé sorolásra (és ekként a nyeremény átadására) vonatkozó kötelezettség nem terheli.